Olga Łączkowska – Majda

adwokat

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym prowadzeniu procesów gospodarczych. Z zakresu prawa handlowego zajmuję się między innymi zakładaniem, likwidacją, przekształceniami oraz łączeniem spółek prawa handlowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 601 246 252

Po wprowadzeniu CIT dla spółek komandytowych, dokonując analizy różnych rozwiązań i możliwości, do rozważenia pozostaje pomysł – czy i jak założyć spółkę komandytową w Niemczech?

mec. Marta Fandrey

mec. Marta Fandrey

O zakładaniu i funkcjonowaniu niemieckich spółek komandytowych dowiesz się więcej z rozmowy, którą przeprowadziłam niedawno z moją znakomitą koleżanką po fachu – radcą prawnym Martą Fandrey, która swoją praktykę zawodową prowadzi na terenie Niemiec.

Zapraszam również do odwiedzenia bloga Marty poświęconego niemieckim spółkom oraz procesom gospodarczym w Niemczech.

***

Olga Łączkowska-Majda: Jak działa spółka komandytowa w Niemczech?

Marta Fandrey: Spółka komandytowa w Niemczech jest tak jak w Polsce spółką osobową, w której przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (komplementariusz), a pozostali wspólnicy (komandytariusze) odpowiadają tylko do wysokości wniesionych wkładów.

Wkłady komandytariuszy mogą być w dowolnej wysokości – przyjmuje się, że wystarczy już 1 euro. Umowa spółki może zostać zawarta w dowolnej formie, ale konieczny jest wpis do rejestru handlowego. Wniosek o wpis do rejestru handlowego składa się w Niemczech za pośrednictwem notariusza. Rejestracja spółki w rejestrze handlowym trwa około tygodnia.

O.Ł-M.: Jakie są zasady opodatkowania spółek komandytowych?

M.F.: Spółka komandytowa nie jest w Niemczech opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych (Körperschaftssteuer). Opodatkowaniu podlegają zyski poszczególnych wspólników – odpowiednim podatkiem w zależności od formy prawnej wspólników.

Ponadto spółki komandytowe płacą – jak wszyscy niemieccy przedsiębiorcy – podatek od prowadzenia działalności gospodarczej (Gewerbesteuer), a także co do zasady są płatnikami niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer).

O.Ł-M.: Czy wspólnicy spółki komandytowej muszą płacić świadczenie odpowiadające polskiemu ZUS z tytułu uczestnictwa w spółce?

M.F.: Przyjmuje się, że komplementariusze działają jako przedsiębiorcy. W związku z tym nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w Niemczech (emerytalnym, zdrowotnym i innym).

Jak założyć spółkę komandytową w Niemczech?Natomiast komandytariusze, ponieważ poza wniesionym wkładem nie odpowiadają za zobowiązania spółki i nie reprezentują jej na zewnątrz, nie są traktowani przez niemieckie prawo jako przedsiębiorcy.

Jeśli wykonują pracę na rzecz spółki komandytowej, a nie mają istotnego wpływu na spółkę komandytową ani z tytułu posiadanego udziału kapitałowego, ani na podstawie uprawnień przyznanych im w umowie spółki, to uznaje się, że podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Niemieckie przepisy i orzecznictwo dają możliwość innego ukształtowania stosunków między spółką a komandytariuszem. Można uniknąć obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Radziłabym jednak w tym przypadku daleko idącą ostrożność. Konsekwencje ewentualnego błędu mogą być bardzo bolesne (obowiązek zapłacenia składek za kilka lat wstecz lub odmowa świadczeń z ubezpieczeń społecznych).

Istnieje także specjalna jednostka niemieckiego ZUSu (Deutsche Rentenversicherung), tzw. Clearingstelle, która udziela wiążących interpretacji w indywidualnych sprawach dotyczących podlegania lub niepodlegania ubezpieczeniom społecznym. W razie wątpliwości warto zwrócić się tam z zapytaniem.

O.Ł-M.: Czy spółka musi prowadzić działalność na terenie Niemiec, posiadać biuro, zatrudniać pracowników?

M.F.: Zarejestrowana w Niemczech spółka musi posiadać w Niemczech siedzibę i adres, które są ujawnione w niemieckim rejestrze handlowym.

W praktyce można także posiadać „wirtualne biuro” z usługą udostępnienia adresu i usługami biurowymi. Nie ma obowiązku zatrudniania pracowników.

O.Ł-M.: Czy polska spółka z o.o. musi spełnić jakieś szczególne wymagania, aby być komplementariuszem w niemieckiej spółce komandytowej?

M.F.: Nie, nie ma takich wymagań. Do procesu rejestracji będą oczywiście potrzebne odpowiednie dokumenty (odpis z KRS z apostille i tłumaczeniem przysięgłym). Aby ułatwić kwestie reprezentacji spółki komandytowej na co dzień, można ustanowić prokurenta.

Komplementariuszami w spółkach komandytowych często są inne spółki, najpopularniejsza konstelacja to oczywiście z niemiecką spółką z o.o., czyli GmbH & Co. KG, ale zdarza się, że komplementariuszem jest np. mini-GmbH (UG), angielska Limited lub spółka jawna (OHG). Wspólnikami komplementariusza-spółki jawnej mogą być dalsze spółki. Taka konstrukcja stosowana jest głównie w dużych organizacjach.

O.Ł-M.: Mając na uwadze powyższe informacje, może warto rozważyć przeniesienie biznesu do Niemiec?

M.F.: Z mojej strony polecam rozważenie takiej możliwości. Otoczenie prawne w Niemczech jest stabilne i w porównaniu do polskiego dość przewidywalne.

Niemiecka gospodarka nadal trzyma się dobrze. Dla firm inwestujących w Niemczech dostępne są rożne programy wspierające firmy wchodzące na niemiecki rynek. W razie pytań zapraszam do kontaktu!

***

Po przeczytaniu: „Jak założyć spółkę komandytową w Niemczech?”, zapraszam również do lektury:

Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

Spółka komandytowa – pieczątka

Olga Łączkowska-Majda02 kwietnia 2021Komentarze (0)

Mimo że spółki komandytowe, w których komplementariuszami są spółki z o.o. funkcjonują już na rynku bardzo długo, to nadal często klienci pytają mnie: 

Pani Mecenas, jak mamy podpisywać dokumenty w imieniu spółki komandytowej i czy potrzebujemy pieczątek? 

Ach, ta magiczna pieczątka – ważniejsza niż podpis dla niektórych urzędów lub instytucji ☺ 

Spółka komandytowa – pieczątka - pieczątki

Spółka komandytowa – pieczątka

Czy faktycznie potrzebujesz pieczątki? 

Nie.

Ale wyrobienie odpowiedniej pieczątki ułatwia życie. Używanie pieczątki może ochronić  Cię przed odpowiedzialnością osobistą za zobowiązania spółki … ale po kolei. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, spółka komandytowa reprezentowana jest przez komplementariusza – wspólnika odpowiadającego za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką. Komandytariusze – jako wspólnicy z ograniczoną odpowiedzialnością, nie reprezentują spółki i nie wykonują w jej imieniu żadnych czynności. 

Jeśli komandytariusz podpisze jakiś dokument w imieniu spółki np. umowę – to odpowiada za nią finansowo na równi ze spółką. 

Kiedy uważa się, że to komandytariusz
działał w imieniu spółki? 

Wtedy, gdy obok jego nazwiska nie ma żadnych dodatkowych oznaczeń pełnionej funkcji. 

„.. ale ja jestem nie tylko komandytariuszem, ale też członkiem zarządu komplementariusza” – słyszę często. 

Owszem, jesteś. Aby jednak uniknąć odpowiedzialności i ewentualnego sporu, w jakiej roli podpisałeś dokument, musisz w nim wskazać, że działasz w imieniu komplementariusza – jako członek zarządu lub prokurent. Bez odpowiedniego dopisku możesz mieć duże problemy. 

Z powyższego powodu, warto więc wyrobić sobie odpowiednie pieczątki i posługiwać się nimi przy podpisywaniu dokumentów w imieniu spółki komandytowej. 

Spółka komandytowa a ZUS

Co powinny zawierać pieczątki? 

Najlepszym rozwiązaniem będzie sporządzenie pieczątki ogólnej – z danymi spółki komandytowej oraz pieczątek imiennych dla poszczególnych przedstawicieli spółki. 

Na pieczątce ogólnej powinna znajdować się nazwa spółki wraz z oznaczeniem formy prawnej, adres spółki, jej NIP, REGON i numer KRS. Można zamieścić również adres strony internetowej lub adres e-mail. 

Na pieczątce imiennej należy wskazać imię i nazwisko danej osoby, funkcję, którą pełni w zarządzie (lub wskazać, że jest prokurentem), można też dodać oznaczenie spółki z o.o.

Taka pieczątka będzie wyglądać następująco: 

Adam Kowalski
Prezes Zarządu
XYZ sp. z o.o. 

Wtedy pod danym dokumentem przybijamy pieczątkę osoby, która podpisuje dokument wraz z pieczątką spółki komandytowej.

Proste. 

Co więcej, taką pieczątkę możesz wykorzystać również do podpisywania dokumentów w imieniu spółki z o.o., jeśli ta również prowadzi działalność gospodarczą. 

A czy komandytariusz może być
pełnomocnikiem spółki komandytowej? 

Tak, może. 

Jeśli komandytariusz działa jako pełnomocnik spółki, powinien na dokumencie, który podpisuje, wskazać, że działa w takim charakterze, a ponadto okazać pełnomocnictwo lub załączyć jego kopię do dokumentów.

Jeśli brak adnotacji o działaniu przez komandytariusza w charakterze pełnomocnika – wspólnik taki ponosi solidarną odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie, solidarnie ze spółką. 

Zdjęcie: Taylor R on Unsplash

W jednym z ostatnich postów pisałam o pułapce CIT, w którą mogą wpaść przedsiębiorcy przekształcając spółkę komandytową w spółkę jawną (Kliknij tutaj, aby przeczytać). 

Wskazałam, że aby uniknąć pułapki CIT, należałoby przed przekształceniem zmienić strukturę wspólników. 

Klienci pytają mnie często, czy to jest jedyne wyjście – otóż nie! 

Przekształcenie spółki komandytowej
w spółkę jawną – zwolnienie z CIT

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza pojęcie specjalnej informacji, którą mogą złożyć spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, aby uniknąć płacenia CIT.

Mówiąc wprost:

jeśli jednym ze wspólników spółki jawnej jest spółka z o.o., a spółka jawna złoży stosowne oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego, nie stanie się płatnikiem CIT.

Ale gdzie tu problem? – zapytasz 

Otóż stosowną informację należy złożyć w odpowiednim czasie, a mianowicie przed rozpoczęciem roku obrotowego lub zaistnienia zmian w składzie podatników. 

Spółka komandytowa a ZUS

Przy dotychczas funkcjonujących spółkach jawnych lub nowych spółkach jawnych nie ma problemu. 

Problem pojawia się, gdy spółka jawna powstanie w toku przekształcenia spółki komandytowej. 

Informacja o podatnikach przed rozpoczęciem roku obrotowego

Spółka jawna powstała z przekształcenia spółki komandytowej musi złożyć informację o podatnikach przed rozpoczęciem roku obrotowego, aby uniknąć nabycia statusu podatnika CIT. Poprzez przekształcenie nie dochodzi jednak do rozpoczęcia nowego roku obrotowego (przynajmniej do wejścia spółki komandytowej w reżim CIT). 

Kiedy można złożyć taką informację? 

Dokonując interpretacji przepisów (oczywiście nie wynika to z nich wprost i może być sporne), informację należałoby złożyć w terminie 14 dni od wpisu przekształcenia do rejestru. 

Jeśli jednak nie złożono informacji w terminie lub urząd zakwestionował powyższą interpretację, do kiedy spółka jawna pozostanie płatnikiem CIT? 

I tu mamy kolejny „zgrzyt” legislacyjny. 

Z nowych przepisów wynika, że spółka jawna posiada status podatnika do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru. 

Spolka komandytowa CIT - radzi pani mec. Olga Laczkowska-Majda

Czy moja spółka jawna będzie więc
dożywotnio płatnikiem CIT? 

W mojej ocenie tak nie będzie. Interpretując nowe przepisy, spółki jawne dostają tzw. szansę na odejście od płacenia CIT. Przed rozpoczęciem każdego nowego roku obrotowego spółka może złożyć informację o podatnikach, wówczas straci status podatnika CIT. 

Jeśli więc zapomniałeś złożyć informację w terminie lub urząd skarbowy zakwestionował możliwość jej złożenia po przekształceniu, spółka staje się podatnikiem CIT, ale tylko do końca danego roku obrotowego, o ile złoży informację lub w składzie wspólników będą jedynie osoby fizyczne. 

Niestety, ustawa pisana była na kolanie, zawiera wiele nieścisłości, które dają dość duży luz interpretacyjny. Oznacza to, że urząd skarbowy może mieć inne zdanie niż przytoczone przeze mnie w blogu – jak będzie? Czas pokaże. 

Cit w spółce komandytowej

Olga Łączkowska-Majda22 lutego 2021Komentarze (0)

Już w kilku wpisach informowałam Cię, Drogi Czytelniku, jak funkcjonować będzie spółka komandytowa po wprowadzeniu podatku CIT. Z mojego bloga mogłeś też dowiedzieć się, co zrobić ze spółką komandytową po zmianach w podatkach.

Przybliżyłam Ci ogólne zasady funkcjonowania innych spółek – spółki jawnej i spółki z o.o., które mogą być dla Ciebie alternatywą. 

Ten wpis będzie niejako podsumowaniem pozostałych wpisów, a pomysł na jego napisanie przyniosło samo życie. Posłuchaj…

Podatek cit w spółce komandytowej

Ostatnio często w rozmowach z Klientami pojawia się hasło PRZEKSZTAŁCAMY SIĘ! Klienci pytają: 

 • o cenę przekształcenia 
 • kiedy możemy rozpocząć działania 
 • czy zdążymy przed 1 maja 2021 r.? 

Kiedy zadaję Klientom pytanie:

dlaczego chcesz się przekształcić? 

Odpowiedź brzmi:

bo w komandytowej będzie CIT! 

Na kolejne pytanie z mojej strony:

czy zweryfikowałeś sytuację prawną, podatkową i biznesową Twojej firmy przed podjęciem decyzji? 

Na ogół odpowiedź brzmi:

a po co, przecież będzie CIT! 

Powyższy, oczywiście mocno uproszczony dialog z klientem pokazuje, że wielu przedsiębiorców panikuje w związku z wprowadzeniem nowych zasad podatkowych dla spółki komandytowej i zaczyna podejmować decyzje, które nie są poparte rzetelną oceną stanu faktycznego.

Przedsiębiorcy gotowi są podjąć kosztowne i czasochłonne działania na gorąco, co niestety nie jest dobrym rozwiązaniem! 

Spółka komandytowa a ZUS

Czy warto przekształcić swoją
spółkę komandytową?

Zanim podejmiesz decyzję o przekształceniu / zmianie formy prawnej / zamknięciu spółki / otworzeniu nowej spółki – zastanów się czy w Twoim przypadku to ma sens – czy uzyskasz faktycznie jakąś korzyść lub stracisz mniej. 

Może warto przed wejściem w proces zmian zasięgnąć porady specjalisty?

Taka wstępna ocena Twojej sytuacji, pozwoli lepiej zrozumieć cały proces zmian podatkowych i jej wpływ na Twoją firmę. W konsekwencji natomiast znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. 

Podjęcie pochopnej decyzji może skutkować:

 • zapłatą podatku CIT w wysokości 19%, a nie 9% przez Twoją spółkę, 
 • faktycznym utrudnieniem pozyskania środków finansowych ze spółki na życie, 
 • zapłatą 32% podatku dochodowego,
 • utrzymywaniem wielu podmiotów gospodarczych, które mimo korzyści podatkowych będą generować duże koszty,
 • wydaniem dużej kwoty pieniędzy na optymalizację, które faktycznie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów finansowych. 

PAMIĘTAJ!

Cit w spółce komandytowej – nie ma jednego dobrego rozwiązania dla wszystkich! 

Twoja spółka – Twoje pieniądze – Twój czas, podejmij decyzję świadomie. 

Drogi Czytelniku, w dzisiejszym wpisie zdradzę Ci więcej szczegółów dotyczących przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną. O etapach przekształcenia pisałam we wpisie Przekształcenie od A do Z. 

Teraz opowiem, na co zwrócić uwagę przy przejściu na spółkę jawną. 

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Procedura przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną składa się z takich samych etapów jak przekształcenie w spółkę z o.o. Oznacza to, że należy dopełnić takich samych formalności (sporządzenie sprawozdania finansowego, planu przekształcenia), obowiązują te same terminy (data sporządzenia planu przekształcenia, zawiadomienia wspólników). 

Istnieje jedna zasadnicza różnica: 

Aby dokonać przekształcenia – wszyscy wspólnicy muszą wyrazić taką wolę.

Spółka komandytowa nie stanie się spółką jawną, jeśli choćby jeden wspólnik (niezależnie czy to komandytariusz czy komplementariusz) nie wyrazi na to zgody. 

Zanim zatem przystąpisz do przekształcenia, upewnij się, że wszyscy wspólnicy mówią jednym głosem. Jeśli nie ma zgody wszystkich, twoja spółka nie stanie się spółką jawną, a jedynie stracisz czas i pieniądze przygotowując przekształcenie.

***

Od momentu wprowadzenia CIT dla spółek komandytowych otrzymuję mnóstwo zapytań o przekształcenie w spółkę jawną.

Klienci są przekonani, że takie przekształcenie jest znacznie prostsze i szybsze niż przekształcenie w spółkę z o.o.

Nie mają jednak świadomości – czyhającej na nich pułapki CIT! 

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną 

PUŁAPKA CIT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy wspólnicy spółki komandytowej po przekształceniu stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Oznacza to, że wspólnikami spółki jawnej staną się: dotychczasowy komplementariusz – spółka z o.o. oraz osoby fizyczne – dotychczasowi komandytariusze. 

Czyli wspólnikiem spółki jawnej będzie inna osoba prawna
– a to znaczy, że spółka jawna będzie płatnikiem CIT! 

Nowelizacja dotycząca podatku CIT wprowadziła bowiem obowiązek objęcia podatkiem CIT również spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. 

Co zatem zrobić,
aby nie wpaść w pułapkę CIT? 

Należałoby przed przekształceniem wyłączyć spółkę z o.o. z grona wspólników spółki komandytowej. 

Powyższy zabieg może nie być tak prosty, jak to się na pierwszy rzut oka wydaje. 

Spółka komandytowa musi mieć co najmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego komandytariusza.

Jeśli usuniemy ze struktury spółkę z o.o. – która na ogół jest jedynym komplementariuszem, to na jej miejsce musimy wprowadzić innego wspólnika – osobę fizyczną, który przyjmie rolę komplementariusza. 

Można to zrobić na trzy sposoby:

 1. zbycie ogółu praw i obowiązków przez spółkę z o.o. na rzecz innej osoby,
 2. przyjęcie nowego komplementariusza do spółki,
 3. zmianę statusu jednego z komandytariuszy na komplementariusza (o ile mamy więcej niż jednego komandytariusza). 

Zanim podejmiesz decyzję, który ze sposobów wybrać – powinieneś zweryfikować umowę spółki. Aby dokonać odpowiednich czynności, muszą być one przewidziane w umowie.

Jeśli umowa milczy na ten temat – to niestety w pierwszej kolejności należy zmienić umowę spółki (koszty notarialne, KRS) i zarejestrować zmiany w KRS (UWAGA! koszty notarialne, KRS + czas). Dopiero po rejestracji zmian, można zmienić wspólnika. 

Spolka komandytowa CIT - radzi pani mec. Olga Laczkowska-Majda

WAŻNE! 

Osoba fizyczna, która przyjmie na siebie status komplementariusza – odpowiada solidarnie ze spółką całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania spółki!

Nawet jeśli jest to odpowiedzialność „tymczasowa”, to i tak może nieść ryzyko dla wspólnika. 

Po przekształceniu bowiem wspólnicy spółki przekształconej (jawnej) odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat. 

Co to oznacza? 

Za zobowiązania powstałe przed wpisem przekształcenia: 

– dawni komandytariusze odpowiadają jedynie do wysokości sumy komandytowej

– dawni komplementariusze (nawet taki komplementariusz „tymczasowy”) odpowiadają całym swym majątkiem! 

Oczywiście za zobowiązania powstałe już w spółce jawnej wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółką – jednak ryzyko to, od momentu przekształcenia można ograniczyć poprzez stosowne polisy ubezpieczeniowe. 

Nie sposób natomiast ubezpieczyć ew. działań wstecz. 

Jeśli zatem myślisz o przekształceniu się w spółkę jawną, miej na uwadze wyżej wskazaną pułapkę CIT oraz konsekwencje wyłączenia spółki z o.o. ze struktur spółki komandytowej.